علت بیرون زدن رگ ها در ورزش: خونی که در تمام بدن گردش می کند از بطن چپ قلب پمپ می شود و ابتدا با فشار قوی وارد شریان ها می شود، جایی که فشار خون سیستولیک بیشترین فشار در آنجا اعمال شده است.  که در حدود 120 میلی متر جیوه (میلی متر جیوه) می شود.  فشار دیاستولیک (حداقل فشار اعمال شده) در این عروق به حدود 80 میلی متر جیوه می رسد. بنابراین فشار خون به طور معمول در حدود 120 تا 80 میلی متر جیوه است.

چرا رگ دست برجسته می شود؟

علت بیرون زدن رگ ها در ورزش : هنگامی که ورزش آغاز می شود، میزان و قدرت انقباض افزایش می یابد. خون به سرعت به شریان ها پمپاژ می شود. همانطور که این اتفاق می افتد، فشار خون سیستولی به صورت خطی با شدت ورزش بیشتر می شود. تا حدود 200 میلی متر جیوه در طول ورزش هوازی و بیش از 400 میلی متر جیوه در طول ورزش وزنه برداری بالا می رود از طرف دیگر، فشار دیاستولی با ورزش هوازی خیلی کم تغییر می کند. اگر چه در طول وزنه برداری افزایش می یابد قطرهای داخلی رگها و مویرگ ها در فرآیندی به نام ونوکونستریکشن، باریک می شوند.

"<yoastmark

دلیل بیرون زدن رگ ها در ورزش چیست؟

هنگامی که ورزش آغاز می شود، میزان و قدرت انقباض افزایش می یابد. و خون به سرعت به شریان ها پمپاژ می شود. همانطور که این اتفاق می افتد، فشار خون سیستولی به صورت خطی با شدت ورزش بیشتر می شود و ( تا حدود 200 میلی متر جیوه در طول ورزش هوازی و بیش از 400 میلی متر جیوه در طول ورزش وزنه برداری بالا می رود).

علت بیرون زدن رگ ها در ورزش
علت بیرون زدن رگ ها در ورزش

از طرف دیگر، فشار دیاستولی با ورزش هوازی خیلی کم تغییر می کند. (اگر چه در طول وزنه برداری افزایش می یابد). قطرهای داخلی رگها و مویرگ ها در فرآیندی به نام ونوکونستریکشن، باریک می شوند و جریان خون را به سمت قلب به زور به جریان می اندازند و توانایی دریافت خون از مویرگ ها را افزایش می دهند و به طور کلی این فرآیند منجر به کاهش فشار در مویرگ ها و رگ ها تا حداکثر حدود 5 میلی متر جیوه خواهد شد و در نتیجه حجم و فشار وریدی کاهش می یابد. و به همین دلیل این اثر اساس برامدگی و بیرون زدگی رگها نیستند.

علت بیرون زدن رگ ها در ورزش
علت بیرون زدن رگ ها در ورزش