آیا با آب دریا می توان وضو گرفت؟

روش صحیح وضو گرفتن این است که، برای وضو هم اول باید نیت کرد. یعنی قصد وضو گرفتن را برای انجام فرمان خدا و تقرب به خدا داشته باشیم.

حکم وضو با آب دریا
حکم وضو با آب دریا

تفاوت مستحبی وضوی آقایان و خانم‌ها

در روش صحیح وضو گرفتن، تفاوت آقایان و خانم‌ها در ریختن آب هنگام شستن دست‌هاست.

آقایان بهتر است آب را از پشت مفصل آرنج بریزند. و خانم‌ها آب را از جلوی مفصل آرنج بریزند. که البته این تفاوت مستحبی است و اگر این موضوع رعایت نشود؛ وضو باز هم صحیح خواهد بود.

حکم وضو با آب دریا : یکی از شرایط آب وضو آن است که مطلق باشد و وضو با آب مضاف باطل است. آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل و مانند آن مخلوط باشد، که دیگر به آن آب نگویند امّا آب مطلق آن است که می توان بدون هیچ قید و شرطی به آن آب گفت، مثل آبهای معمولی. آب دریا با اینکه املاح زیادی دارد ولی به آن آب می گویند و مضاف نیست، بنابراین وضو گرفتن با آب دریا اشکالی نداشته و صحیح است.

حکم وضو با آب دریا
حکم وضو با آب دریا