آیا مردگان امکان بازگشت به دنیا را دارند؟ هنگامی که روح انسان از بدن او جدا می شود و انسان از خدا درخواست بازگشت به دنیا را می کند. خداوند تنها یک راه را برای بازگشت به دنیا جلوی پای انسان ها قرار می دهد. که در این بخش از مذهب فان به بیان این راه بازگشت مردگان می پردازیم.

بازگشت مردگان به زندگی دنیایی

آیا مردگان امکان بازگشت به دنیا را دارند؟
آیا مردگان امکان بازگشت به دنیا را دارند؟

آیا فکر می کنید هنگامی که روح از تن جدا می شود راهی برای بازگشت به دنیا وجود ندارد. اما به خواست و اراده خداوند همه چیز امکان پذیراست و همانگونه که به اذن خدا و به دست حضرت عیسی مردگان زنده می شدند راهی برای بازگشت از دنیای آخرت به این جهان وجود دارد.

هنگامی که میت را غسل داده و راهی قبرستان می کنند، روح میت از بالا تمامی ماجرا را نظاره می کند و البته نمی داند که از دنیا رفته است. وقتی او خوب به جسم خود می نگرد و می بیند که می خواهند او را دفن نمایند به پیش اطرافیانش می رود و به آنها می گوید من زنده هستم. اما هیچ کس صدایش را نمی شنود.

بازگشت از دنیای آخرت به این جهان چگونه است؟

وقتی میت را دفن می کنند او هنوز فکر می کند زنده است پس سعی می کند از جایش برخیزد و به سمت خانه اش برود. اما هنگامی که می خواهد بلند شود سرش به سنگ لحد برخورد می کند و متوجه می شود که دستش از دنیا کوتاه شده است. هنگامی که میت پی می برد که مرده است به یاد اعمال و کارهای دنیایش می افتد و به این می اندیشد که چگونه باید حساب اعمال دنیاییش را پس دهد. در این هنگام از خدا می خواهد به او فرصت بازگشت به دنیا را دهد تا شاید بتواند کارهای اشتباهش را جبران کند.

بازگشت از دنیای مردگان از این راه

آیا مردگان امکان بازگشت به دنیا را دارند؟
آیا مردگان امکان بازگشت به دنیا را دارند؟

آیا مردگان امکان بازگشت به دنیا را دارند؟ از طرف خدا ندا می رسد «اگر با قاطعیت می گفتی که جبران می کنی، تو را به دنیا باز می گرداندیم» یعنی خداوند تنها راه بازگشت مردگان به دنیا درخواست قاطع از خداوند برای جبران قرار داده است. خداوند می فرماید که اگر انسان ها را به دنیا برمی گرداندیم دوباره همان کارهای پیش را انجام می دادند، بنابراین بازگشتی در کار نخواهد بود.

آیا مردگان امکان بازگشت به دنیا را دارند؟
آیا مردگان امکان بازگشت به دنیا را دارند؟