نکاتی که باید پیش از تیمم بدانید

آموزش مرحله به مرحله تیمم: عملی که قبل از خواندن نماز به خاطر شرایط خاصی جایگزین غسل و وضو می شود تیمم نام دارد که به جا آوردن آن مستلزم رعایت آداب خاصی می باشد. پیش از هر چیزی بهتر است با معنی فقهی و لغوی واژه تیمم آشنا شوید «تیمم» در لغت به معنای اراده کردن و قصد و در اصطلاح فقهی «عملی جایگزین غسل و وضو است که در شرایط خاص انجام می شود.»

پیش از این که اقدام به تیمم کردن بکنید حتماً باید اطمینان حاصل کنید که آیا شرایط تیمم کردن را دارید یا نه؟ واضح ترین علت برای انجام دادن تیمم وجود نداشتن آب برای غسل و وضو می باشد. بنابراین قبل از اینکه تیمم را انجام دهید پیشنهاد می کنیم ابتدا با احکام آن آشنایی داشته باشید. باید بدانید تیمم به دو نوع است:« تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضو»

آموزش مرحله به مرحله تیمم
آموزش مرحله به مرحله تیمم

آموزش مرحله به مرحله تیمم کردن

1- ابتدا اقدام به نیت کردن بکنید:« بسم اله الرحمن الرحیم و آن گاه نیت تیمم»

2- سپس کف هر دو دست خود را با هم روی چیزی که قرار است روی آن تیمم کنید بزنید.

3- در مرحله بعدی کف هر دو دست خود را به پیشانی از جایی که موی سرتان می روید بکشید. تا جایی که بنابر احتیاط واجب دست هایتان تا ابروها و بالای بینی کشیده شود.

4- بعد از کشیدن دست ها به صورت اقدام به کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست بکنید. آنچنانکه همه پشت دست مسح شود.

5- حال پشت دست چپ را نیز به همین منوال انجام دهید. به طوری که با کف دست راست خود به پشت دست چپ بکشید.

6- آخرین مرحله که طبق فتوای آیات عظام خامنه ای و سبحانی به جا آورده می شود این است که:بنابر احتیاط واجب دست ها را برای یک بار دیگر به زمین یا جایی که در آن تیمم صحیح است بزنید و سپس تنها کف دست چپ را بر پشت دست راست و کف دست راست را بر پشت دست چپ بکشید.

آموزش مرحله به مرحله تیمم
آموزش مرحله به مرحله تیمم

مطالب پیشنهادی:

عواقب ترک نماز چیست؟

چرا نماز عربی است؟

از خواندن نماز غفیله غفلت نکنید!

حکم وضو با آب دریا

دعای مخصوص روز شنبه